| |     українська | english  
Naslovna
CENOVNIK KONZULARNIH USLUGA

                            

                 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

  МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

        Сектор за конзуларне послове

Број: 4/69-2/2017

Београд, 21. март 2017. године

 

На основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03-исправка, 53/03-др.пропис, 42/05-др.пропис, 61/05, 101/05-др.закон, 42/06-др.пропис, 47/07-др.пропис, 54/08-др.пропис, 5/09, 54/09, 35/10-др.пропис, 50/11, 70/11-др.пропис, 55/12-др.пропис., 93/12, 47/13-др.пропис., 65/13-др.пропис, 57/14-др.пропис, 45/15-др.пропис, 83/15, 112/15), Одлуке Владе о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе („Службени гласник РС“, бр.50/16 ), Уредбe о цени обрасца путних исправа и визе и трошковима достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.8/08, 3/09 и 30/13) и Правилника о врстама посебних услуга дипломатско-конзуларних представништава, износу трошкова за посебне услуге и начину евидентирања прихода по основу наплаћених  конзуларних такси („Службени гласник РС“, бр. 102/10, 89/13 и 23/17) , утврђује се

 

 ЦЕНОВНИК

КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА MИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА

И ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА У ИНОСТРАНСТВУ

                                                                                           

     

         I.  ПУТНЕ ИСПРАВЕ

 

Конзуларна услуга

Одељак А. Закона

Одељак Б. Закона

Посебни трошкови

 

Износ

(укупно)

1.

Издавање  пасоша

 

 

 

64-65

 

 

 

 

а) износ који се уплаћује Заводу за израду новчаница и кованог новца (Уредба о цени обрасца ПИ, визе и трошковима достављања преко ДКП)

    чл.2.ст.1. и чл.3.ст.2.

24

 

 

 

 

б) износ који се уплаћује МУП-у (Уредба о цени обрасца ПИ, визе и трошковима достављања преко ДКП)

    чл.2.ст.1. и чл.3.ст.2.)

5 €

 

 

 

 

Трошкови достављања пасоша  (Уредба о цени обрасца ПИ, визе и трошковима достављања преко ДКП)

- за европске земље

- за ваневропске земље

          чл.2.ст.6.

 

 

 

13

 

14

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП):

- члан 10., став 1.тачка 2, подтачка (3)

 ел. штампање захтева и потврде, скенирање и прослеђивање;

подтачка (3а)

узимање биометријских података, евид. захтева, унос у евиденције, скенирање док.

- члан 10. став 1.,тачка 3.,подтачка (2) - банкарска провизија за трансфер цене пасошке књижице (на рачун Завода за израду новчаница и буџета Р.Србије-по сваком пасошу) у случајевима када странка плаћа у готову на благајни ДКП

 

 

 

 

 

 

           2

 

 

 

            18

 

 

 

 

  

 

 

 

2

 

 

2.

Издавање путног листа за наше држављане и странце

 

 

 

41

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

               Тар. бр. 1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за издавање путног листа

           Тар. бр. 9.,1.,1)

 

20

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП):

- члан 10 Правилника, став.1 тачка 1, подтачка (4) - образац захтева

- члан 10 Правилника, став 1.тачка 1, подтачка (2) - образац путног листа

- члан 10 Правилника, став 1.тачка 2, подтачка (3) ел. обрада захтева, евидентирање и прослеђивање МУП-у РС

 

 

 

 

1

 

 

3

 

 

              2

 

НАПОМЕНА:

     Сагласно одредбама ЗОРАТ-а, странка може бити ослобођена конзуларне таксе у поступку издавања  ПЛ у следећим случајевима:

{C}1)      када је жртва трговине људима;

{C}2)      када је у тешким приликама због нестанка ПИ у иностранству;

{C}3)      када исправом издатом од стране надлежног органа докаже да је без средстава за издржавање.

      Решење о ослобађању од плаћања конзуларне таксе доноси шеф ДКП

3.

Оглашавање пасоша неважећим ( када се не примењује случај под ред. бр. 4.)

 

 

 

54

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

Административна такса за решење МУП-а

                   Тар.бр. 9.

 

 

4

 

 

 

 

Оглашавање пасоша неважећим у „Службеном

гласнику РС” (по ценовнику ЈП „Службени гласник”) са трошковима банкарске провизије  уплате на девизни рачун ЈП (у случајевима када странка плаћа у готовом у ДКП)

28

+

3€

 

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП):

- члан 10 Правилника, став 1.тачка 2, подтачка (3) ел. обрада захтева, евидентирање и прослеђивање МУП-у РС и „Службеном гласнику РС”

 

 

 

 

 

 

2+2

                   

      

4.

  Пријава губитка пасоша (када странка туристички или приватно борави краћи период у иностранству и захтева ПЛ ради повратка у Р.Србију)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП):

- члан 10 Правилника, став 1.тачка 2, подтачка (3) ел. обрада захтева, евидентирање и прослеђивање МУП-у РС

 

 

 

 

 

 

2

      

            II. ДРЖАВЉАНСТВО

5

Пријем у држављанство Р.Србије

 

 

 

 

198-206

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1,ст.1.

 

15

 

{C}-          {C}{C} 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

Тар.бр 2.1.

Тар.бр.2.2.

 

 

 

 

11

19

 

 

 

Конзуларна такса за оверу потписа

Тар.бр.6.2.2.

 

 

23

 

 

Административна такса за решење МУП-а

Тар.бр.39.1.2.

За решење које се односи на истовремени пријем у држављанство, односно на стицање држављанства, односно на престанак држављанства, чланова породице (супружника, малолетног детета, незапосленог детета до навршених 26. година живота) плаћа се прописана такса за једно решење

 

 

145

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП):

Посебни трошкови, члан 10.,став 1., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Напомена: Влада Републике Србије донела је 16. марта 2012. године Закључак којим се лица из региона (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Мађарска, Румунија и Албанија) ослобађају плаћања таксе и посебних трошкова у поступцима за пријем и престанак држављанства Републике Србије. Трошкове такси и посебних трошкова преузеће Република Србија.

 

6.

Пријем у држављанство Р.Србије - избегла, прогнана и расељена лица

 

 

 

57 - 65

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

{C}-          {C}{C} 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

Тар.бр 2.1.

Тар.бр.2.2.

 

 

 

11

19

 

 

 

Козуларна такса за оверу потписа

Тар.бр.6.2.2.

 

23

 

 

Административна такса за решење МУП-а

Тар.бр.39.1.1.

За решење које се односи на истовремени пријем у држављанство, односно на стицање држављанства, односно на престанак држављанства, чланова породице (супружника, малолетног детета, незаапосленог детета до навршених 26. година живота) плаћа се прописана такса за једно решење

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП):

- члан 10., став 1., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Напомена: Влада Републике Србије донела је 16. марта 2012. године Закључак којим се лица из региона (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Мађарска, Румунија и Албанија) ослобађају плаћања таксе и посебних трошкова у поступцима за пријем и престанак држављанства Републике Србије. Трошкове такси и посебних трошкова преузеће Република Србија.

 

7.

Пријем у држављанство Р.Србије по међународним уговорима

 

 

 

123-131

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1., ст.1.

 

15

 

{C}-          {C}{C} 

 

Конзуларна такса за доставу

{C}­        {C}за европске земље

{C}­        {C}за ваневропске земље

 

 

 

 

11

19

 

 

 

Конзуларна такса за оверу потписа

Тар.бр.6.2.2.

 

23

 

 

Административна такса за решење МУП-а

Тар.бр.39.2.

За решење које се односи на истовремени пријем у држављанство, односно на стицање држављанства, односно на престанак држављанства, чланова породице (супружника, малолетног детета, незапосленог детета до навршених 26. година живота) плаћа се прописана такса за једно решење

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП):

- члан 10., став1., тачка 1, подтачка(4) – обрасци

 

 

 

2

Напомена: Влада Републике Србије донела је 16. марта 2012. године Закључак којим се лица из региона (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Мађарска, Румунија и Албанија) ослобађају плаћања таксе и посебних трошкова у поступцима за пријем и престанак држављанства Републике Србије. Трошкове такси и посебних трошкова преузеће Република Србија.

 

8.

Утврђивање држављанства Р.Србије

 

 

 

 

56-64

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

 

 

 

11

19

 

 

 

Конзуларна такса за оверу потписа

Тар.бр.6.2.2.

 

 

23

 

 

Административна такса за решење МУП-а

Тар.бр.39.3.

 

 

 

6

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП):

- члан 10, став 1., тач.1., подтачка (4).- образац

 

 

 

1

 

9.

Упис у евиденцију држављана Р.Србије

 

 

 

67-75

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

Тар.бр 2.1.

Тар.бр.2.2.

 

 

 

11

19

 

 

 

Конзуларна такса за оверу потписа

Тар.бр.6.2.2

 

23

 

 

Административна такса за решење МУП-а

Тар.бр.39.4.

 

 

 

16

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП):

- члан 10.,став 1. тачка 1, подтачка (4) – обрасци

 

 

 

2

 

10.

Престанак  држављанства Р.Србије

 

 

 

429-437

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

Тар.бр 2.1.

Тар.бр.2.2.

 

 

11

19

 

 

 

Конзуларна такса за оверу потписа

Тар.бр.6.2.1.

 

 

142

 

 

Административна такса за решење

Тар.бр.39.5.

За решење које се односи на истовремени пријем у држављанство, односно на стицање држављанства, односно на престанак држављанства, чланова породице (супружника, малолетног детета, незаапосленог детета до навршених 26. година живота) плаћа се прописана такса за једно решење

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП):

- члан 10, став1., тач.1., подтачка (4)-обрасци                           

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Напомена: Влада Републике Србије донела је 16. марта 2012. године Закључак којим се лица из региона (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Мађарска, Румунија и Албанија) ослобађају плаћања таксе и посебних трошкова у поступцима за пријем и престанак држављанства Републике Србије. Трошкове такси и посебних трошкова преузеће Република Србија.

 

   III.МАТИЧАРСКИ ПОСЛОВИ

   а) Матичарски послови у Министарству спољних послова

11.

издавање извода из матичних књига на домаћем обрасцу

 

 

 

 420РСД

 

 

Административна такса за захтев

Тар.бр.1.

 

 

300 РСД

 

 

Административна такса за извод

Тар бр.221.1.1

 

 

120 РСД

            Напомена: Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа

            којима доказују свој статус, таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

12.

издавање извода из матичних књига на вишејезичном обрасцу

 

 

 

690 РСД

 

 

Административна такса за захтев

                Тар.бр.1.

 

 

300 РСД

 

 

Административна такса за извод

Тар.бр.221.1.2

 

 

390 РСД

          Напомена: Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа

            којима доказују свој статус, таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

 

13.

издавање уверења из МК

 

 

 

  740             РСД

 

 

Административна такса за захтев

Тар.бр.1.

 

 

300 РСД

 

 

Административна такса за уверење

Тар.бр.220.1

 

 

440 РСД

 

14.

издавање уверења о слободном брачном стању

 

 

 

  1100               РСД

 

 

Административна такса за захтев

Тар.бр.1.

 

 

300 РСД

 

 

Административна такса за          уверење

Тар.бр.220.2

 

 

800 РСД

 

 

15.

прибављање извода од иностраних органа

 

 

 

26-34

+Такса по тарифи иностр.орг.

 

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.

 

15

у дин. противвредности

 

 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

Тар.бр.2.1

Тар.бр.2.2

 

 

11

19

у дин. противвредности

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП):

- члан 10.став1., тачка 4.,подтачка (4)-(плаћа се девизно на рачун ДКП)

таксе и други трошкови прибаве документа од иностраног органа

 

б) Матичарски послови у дипломатско-конзуларним представништвима

16.

издавање извода и уверења из матичних књига које се воде у ДКП

 

 

 

40

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за извод

Тар.бр.17

 

23

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан10,тач.,1., подтачка (4).-обрасци

 

 

 

2

 

17.

прибављање извода из матичних књига од матичних служби у РС на домаћем обрасцу

 

 

 

32-40

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

             Тар.бр.2.1

             Тар.бр.2.2

 

 

 

          

           11

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административна такса за извод на домаћем обрасцу

Тар.бр.221.1.1

 

 

1

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) - обрасци

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

- члан 10., тачка 2, подтачка(1) - прослеђивање докумената ел. путем у земљу

 

 

           

             2

            

              2

           

              1

18.

прибављање извода из матичних књига од матичних служби у РС на вишејезичном обрасцу

 

 

 

34-42

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

             Тар.бр.2.1

             Тар.бр.2.2

 

 

 

          

           11

19

 

 

 

Административна такса за извод на вишејезичном  обрасцу

Тар.бр.221.1.2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) - обрасци

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

- члан 10., тачка 2, подтачка(1) - прослеђивање докумената ел. путем у земљу

 

 

           

             2

           

              2

          

 

              1

19.

прибављање уверења из матичних књига од матичних служби у РС

 

 

 

35-43

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

             Тар.бр.2.1

             Тар.бр.2.2

 

 

 

          

           11

19

 

 

 

Аминистративна такса за уверење из МК

Тар.бр.220.1

 

 

4

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) - обрасци

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

- члан 10., тачка 2, подтачка(1) - прослеђивање докумената ел. путем у земљу

 

 

           

             2

           

              2

          

 

              1

20.

прибављање уверења из матичних књига од матичних служби у РС о слободном брачном стању

 

 

 

 

 

38-46

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

             Тар.бр.2.1

             Тар.бр.2.2

 

 

 

          

           11

19

 

 

 

Административна такса за уверење из МК о слободном брачном стању

Тар.бр.220.2

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) - обрасци

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

- члан 10., тачка 2, подтачка(1) - прослеђивање докумената ел. путем у земљу

 

 

 

            2

           

             2

           

 

             1

                   

21.

Пријава рођења ради уписа у МКР и евиденцију држављана Р.Србије

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

- члан 10 Правилника, тачка 2, подтачка (5)-  фотокопирање

- члан 10 Правилника, тачка 3, подтачка (2) - поштарина

 

 

            2

            2

 

 

            

            5

 

22.

Пријава брака закљученог пред иностраним органом

 

 

 

    14

 

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

- члан 10 Правилника, тачка 2, подтачка (5)-  фотокопирање

- члан 10 Правилника, тачка 3, подтачка (2)- поштарина

 

          

           

           

             4

 

             5

           

             5

 

23.

Закључење брака у ДКП

 

 

 

101

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за склапање брака

Тар.бр.17.1

 

 

50

 

 

 

Конзуларна такса за извод

Тар.бр.17.2

 

 

23

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

- члан 10 Правилника, тачка 2, подтачка (5)-  фотокопирање

- члан 10 Правилника, тачка 3, подтачка (2)- поштарина

 

 

 

          

          4

 

          4

 

          5

 

24.

Накнадни упис чињенице рођења у  МК 

 

 

 

           8

 

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

- члан 10 Правилника, тачка 2, подтачка (5)-  фотокопирање

- члан 10 Правилника, тачка 3, подтачка (2)- поштарина

 

 

           1

         

           2

 

          

           5

 

25.

Пријава смрти

 

 

 

11

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

- члан 10 Правилника, тачка 2, подтачка (5)-  фотокопирање

- члан 10 Правилника, тачка 3, подтачка (2)- поштарина

 

 

 

            

             2

 

             4

           

             5

 

26.

Издавање спроводнице

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) –обрасци

- члан 10 Правилника, тачка 2, подтачка (5)-  фотокопирање

 

 

 

2

 

4

 

 

   IV. НОТАРСКИ ПОСЛОВИ

   а) Нотарски послови у Министарству спољних послова

27.

Овера исправа

 

 

 

690 РСД

(по једној овери)

 

 

Административна такса за захтев

Тар. бр.1.

 

 

 

300РСД

 

 

Административна такса за оверу

Тар.бр.14.1.

 

 

 

390 РСД

 

   б) Нотарски послови у дипломатско-конзуларним представништвима

28.

Овера потписа на пуномоћју - изјави

 

 

 

од 41

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за оверу потписа

Тар.бр.6.1.1 (за први примерак).

 

23

 

 

 

Конзуларна такса за оверу потписа

Тар.бр.6.1.2 (за други примерак).

 

19

 

 

 

Конзуларна такса за оверу потписа

Тар.бр.6.1.3 (за трећи и сваки наредни примерак).

 

11

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

- члан 10 , тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

 

 

1

 

             2

(по примерку)

 

29.

Овера потписа на пуномоћју-изјави сачињеној у ДКП (изузев наследничке изјаве)

 

 

 

од 63

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за састављање

Тар.бр.12.

 

19

 

 

 

Конзуларна такса за оверу потписа

Тар.бр.6.1.1 (за први примерак).

 

23

 

 

 

Конзуларна такса за оверу потписа

Тар.бр.6.1.2 (за други примерак).

 

19

 

 

 

Конзуларна такса за оверу потписа

Тар.бр.6.1.3 (за трећи и сваки наредни примерак).

 

11

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) – фотокопирање

 

 

2

 

4

 

 

30.

Овера фотокопије

 

 

 

од 30

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за оверу фотокопије

Тар.бр.6.3.1 (за први примерак).

 

11

 

 

 

Конзуларна такса за оверу фотокопије

Тар.бр.6.3.2 (за други и сваки наредни примерак).

 

8

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) – фотокопирање

 

 

 

2

2

(по прим.)

 

31.

Надовера службеног потписа и печата

 

 

 

44

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за надоверу

Тар.бр.6.1.4

 

23

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) – фотокопирање

 

 

2

 

 

4

 

32.

Овера превода коју донесе странка

 

 

 

од 22

 

 

 

Конзуларна такса за оверу

Тар.бр.15.2.1 (до 100 речи).

 

20

 

 

 

Козуларна такса за оверу

Тар.бр.15.2.2 (за сваку след. реч).

 

0,06

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) – фотокопирање

 

 

 

 

2

(по стр.)

 

33.

Овера превода коју сачини ДКП

 

 

 

од 50

 

 

 

Конзуларна такса за оверу

Тар.бр.15.1.1 (до 100 речи).

 

48

 

 

 

Конзуларна такса за оверу

Тар.бр.15.1.2 (за сваку след. реч).

 

0,11

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) – фотокопирање

 

 

 

 

2

(по стр.)

 

 

 

 

34.

Провера аутентичности оверених аката страних органа или јавних бележника

 

 

 

од 26

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст 1.

 

15

 

{C}-          {C}{C} 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

Тар.бр.2.1

Тар.бр.2.2

 

 

11

19

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 4, подтачка (3) -трошковник стр. органа

према

такс.тар.

иностр.

органа

 

   V.ОСТАВИНЕ

35.

Реализација оставине посредством ДКП

 

 

 

од 15

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за трансфер реализоване оставине

1. за заоставштину до 100

EUR прерачунатих у националну валуту земље пријема

             Тар.бр.19.2.1.

2. за заоставштину преко 100 до 500 EUR прерачунатих у националну валуту земље пријема

              Тар.бр.19.2.2.

3. за заоставштину преко 500 EUR прерачунатих у националну валуту земље пријема

Тар.бр.19.2.3

 

 

 

 

 

 

 

6%

 

 

 

 

9%

 

 

 

 

10,5%

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 4, подтачке (3 и 4)-трошкови: ангажовање страног адвоката, накнаде страним органима, употреба телефона, поштански трошкови и др.

?

 

36.

Састављање тестамента у ДКП

 

 

 

од 145

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за састављање

Тар.бр.10.1.1.

 

128

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

 

 

2

(по стр.)

 

37.

Састављање опозива тестамента

 

 

 

од 86

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за састављање

Тар.бр.10.2.

 

69

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

 

 

2

(по стр.)

 

       38

 

Састављање тестамента ван ДКП

 

 

 

 

од 370

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за састављање

Тар.бр.10.1.2.

 

195

 

 

 

Конзуларна такса за службене радње (уколико странка захтева да се тестамент састави ван ДКП)

Тар.бр.18.2.5

 

 

 

 

 

158

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

 

 

2

(по стр.)

 

39.

Чување тестамента у ДКП

 

 

 

од 106-114

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за чување

Тар.бр.20.1.2/3

 

80

 

{C}-          {C}{C} 

 

Конзуларна такса за доставу надлежном органу у РС

- за европске земље

- за ваневропске земље

Тар.бр.2.1

Тар.бр.2.2

 

 

 

 

11

19

 

40.

 Наследничка изјава

 

 

 

  72

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за састављање записника о наследничкој изјави на захтев странке

Тар.бр.14.

 

 

 

32

 

 

 

Конзуларна такса за оверу изјаве

              Тар.бр.6.1.1.

 

        

            23

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

 

 

2

(по стр.)

         НАПОМЕНА: У случају састављања и овере записника о наследничкој изјави на захтев суда Р.Србије не наплаћује се такса

 

  VI.ПРАВНА ПОМОЋ

41.

Састављање уговора у ДКП

 

 

 

130

 

 

 

Конзуларна такса за састављање

Тар.бр.11.1.1

 

128

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

 

 

2

(по стран.) 

 

42.

Састављање уговора ван ДКП

 

 

 

од 355

 

 

 

Конзуларна такса за састављање

Тар.бр.11.1.2

 

195

 

 

 

Конзуларна радња за службене радње ван ДКП

Тар.бр.18.2.5.

 

 

158

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

 

            2

(по стран.)

 

 

43.

Састављање других исправа

 

 

 

од 49

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за састављање

Тар.бр.13

 

32

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

 

2

(по стран.)

 

44.

Записник о признавању очинства

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

- члан 10 Правилника, тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

-члан 10 Правилника, тачка 3, подтачка (2)-поштарина

 

 

 

4

 

4

 

 

5

      

  VII.ВИЗЕ

45.

Тип А и Б (транзитне) и Ц (боравак до 90 дана)

 

 

 

61

 

 

 

Конзуларна такса за визу

Тар.бр.9.1.3

 

60

 

 

 

 

Посебни трошкови

 

–образац визне налепнице

 

 

 

1

 

46.

Тип А и Б (транзитне) колективне од 5 до 50 лица

 

 

 

од 66

 

 

 

Конзуларна такса за визу

Тар.бр. .9.1.4

 

60 + 1

за сваког члана групе

 

 

 

 

Посебни трошкови

 

 

–образац визне налепнице

 

 

 

1

 

47.

Тип Ц колективне од 5 до 50 лица

 

 

 

од 77

 

 

 

 

Конзуларна такса за визу

Тар.бр. .9.1.5

 

60 +

3 за сваког члана групе

 

 

 

 

 

Посебни трошкови

 

–образац визне налепнице

 

 

 

1

 

48.

Тип Д (привремени боравак) појединачна

 

 

 

32

 

 

 

Конзуларна такса за визу

Тар.бр. .9.1.6

 

30

 

 

 

 

Посебни трошкови

 

–образац визне налепнице

 

 

 

1

 

                Не плаћају таксу за визу следеће категорије подносилаца захтева за визу:

{C}1.       {C}жртве трговине људима;

{C}2.       {C}деца до навршених 6 година живота;

{C}3.       {C}лица, која организовано, преко хуманитарних организација долазе у Републику Србију, ради пружања хуманитарне помоћи;

{C}4.       {C}учесници културних, просветних, спортских и других сличних манифестација,

уколико матична држава подносиоца захтева за визу ослобађа учеснике из Републике Србије обавезе плаћања таксе;

{C}5.       {C}доласка у Републику Србију ради хитног медицинског лечења, пружања помоћи

у случајевима природних и других непогода, учешћем у пројектима економско-

развојне помоћи, донаторских активности и сл.

{C}6.       {C}ученици, студенти, предавачи и истраживачи, на позив органа и организација из

Републике Србије, ради школовања, односно студирања, односно предавања, односно стручног усавршавања;

{C}7.       {C}носиоци дипломатских, службених и пасоша које издају међународне организа-

ције које признаје Република Србија, под условом реципроцитета;

{C}8.       {C}визе из куртоазије

{C}9.       држављани земаља са којима је Р.Србија закључила споразум о издавању виза без накнаде  плаћају само манипулативнe трошковe

  

   VIII.ПОТВРДЕ

49.

Царинска потврда

 

 

 

од 131

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за потврду

Тар.бр. .3., ст.2.

 

105

 

{C}-          {C}{C} 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

Тар.бр.2.1

Тар.бр.2.2

( уколико се потврда захтева од ДКП, посредством МСП, по повратку странке у земљу)

 

 

11

19

 

50.

Увођење у војну евиденцију

 

 

 

2

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

-члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

 

 

 

2

 

51.

Потврда о животу

 

 

 

2

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

-члан 10., тачка 1, подтачка (4) – обрасци

 

 

 

2

 

52.

 Потврда о поднетом захтеву за отпуст из држављанства Р.Србије на страном језику

 

 

 

32

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за потврду

Тар.бр.3.ст.1.

 

15

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

 

 

 

2

        

53.

 Потврда о транскрипцији и транслитерацији

 у биометријском пасошу латиничног DJ у

 ћирилично Ђ

 

 

 

17

 

 

 

Конзуларна такса за потврду

Тар.бр.3.,ст.1.

 

15

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

 

 

 

2

  

54.

 Остале потврде-уверења које издаје ДКП

 

 

 

32

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за потврду

Тар.бр.3

 

15

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4) – образац

 

 

 

2

 

55.

Прибављање уверења о некажњавању(МУП-а)

 

 

 

   31-39

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

Тар.бр.2.1

Тар.бр.2.2

 

 

 

11

19

 

 

 

 

 

Административна такса за документ

Тар.бр.11

 

 

 

3

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 1, подтачка (4)- обрасци

 

 

 

2

   

56.

 Прибављање докумената на захтев странке

(о личним социјалним, радним, имовинским и другим питањима) из земље и иностранства

 

 

 

 од 26

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за доставу

- за европске земље

- за ваневропске земље

Тар.бр.2.1

Тар.бр.2.2

 

 

 

11

19

 

 

 

 

Административна такса за захтевани документ

према таксеној тарифи органа у Р.Србији из Одељка А. ЗОРАТ-а

 

 

 

 

 

 

 

Посебни трошак: према таксеној тарифи и трошковнику иностраног органа (плаћа се девизно) + обрасци

 

 

         IX.  ПЛОВИДБЕНА (БРОДСКА) ДОКУМЕНТА

57.

Издавање и овера бродских пловидбених докумената

 

 

 

479

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за оверу бродског дневника и других бродских књига и исправа

Тар.бр.22.1

 

 

 

 

450

 

 

 

Конзуларна такса за уписивање чланова посаде уписивање у попис посаде и података о укрцавању или искрцавању чланова посаде

Тар.бр.21.1.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

 

 

 

4

   

58.

Интервенција код страног органа да се пловилу или ваздухоплову изда или продужи важење било које исправе

 

 

 

175

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за захтев иностраном органу и службене радње ДКП да се броду изда или продужи важење било које исправе у вези са сигурношћу пловидбе

Тар.бр.23

 

 

 

 

 

 

158

 

 

 

 

Посебни трошкови (Правилник о посебним трошковима ДКП)

- члан 10., тачка 2, подтачка (5) - фотокопирање

 

 

 

2

 

    

     X. ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У ИНОСТРАНСТВУ

59.

Предузимање службене радње код иностраног

органа

 

 

 

од 30

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за службену радњу која се предузима  ван просторија ДКП-по сату

Тар.бр.5

 

 

 

15

 

 

 

 

Посебни трошак /цена утрошеног горива или превозне карте од ДКП до одредишта и назад/

 

 

 

 

         XI. ДЕПОЗИТНИ ПОСЛОВИ

60.

Чување хартија од вредности, предмета оставине, новца од обештећења и сл.

 

 

 

  од 38 

 

 

 

Конзуларна такса за захтев

Тар.бр.1.,ст.1.

 

15

 

 

 

Конзуларна такса за потврду којом се потврђује пријем депозита

Тар.бр.20.1.

 

23

 

 

 

Конзуларна такса за чување / годишње/

1. за прву годину или део те године, од вредности;

2. за другу и сваку даљу годину или за део те године, од вредности по

Тар.бр.20.2.1

 

 

 

 

9%

               

 

          7,5%

 

Такса се не плаћа се за депозите, и то:

1) новчаних износа положених унапред ради плаћања такса, трошкова и сличних дажбина ДКП;

2) зарада, односно покретних ствари (ефективе држављана Републике Србије, као нпр. новца положеног - примљеног на име обештећења, болести, лишења слободе и др.);

3) у случају елементарне непогоде, аката насиља и сл.

 

           ОПШТА ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

 

Члан 18.

       Ослобађају се плаћања таксе:

           1) органи, организације и институције Републике Србије;

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

3) организације обавезног социјалног осигурања;

4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;

5) Црвени крст Србије;

6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.